Azure Workshop הוא תהליך אפיון צרכים ותכנון פתרון בצורה מעמיקה ויסודית.

שירות זה מיועד לארגונים אשר רוצים לבצע תכנון מעמיק של ארכיטקטורת הענן שלהם ב Microsoft Azure תוך מתן מענה לנושאים הבאים:

אבטחת מידע

אבטחת מידע

קביעת פרופילים, ניהול פרופילים, אמצעי הגנה, אמצעי דיווח ובקרה.
רציפות

רציפות

קביעת רמת זמינות, תכנון שרידות, מנגנוני גיבוי והמשכיות עסקית.
ניטורים

ניטורים

קביעת נוהל ניטורים אפליקטיביים ותשתיתיים, מנגנוני דיווח והתראות.